„Dobře, rychle a kvalitně odvedená práce.“

K základní péči o dřeviny patří nejen jejich výsadba, dostatečná a přiměřená zálivka, hnojení a případné chemické ošetření, ale zejména různé typy řezu. Speciální formou péče je stabilizace korun, sanace dutin a kácení.

Řez stromů je nevratným zásahem. Pokud je proveden nevhodným způsobem, může vést k trvalému poškození dřevin. Proto by jej měla zajišťovat odborná firma ZAHRADNICKÉ SLUŽBY JIŘÍ FLORIÁN

Provadíme
- řez okrasných stromů
- řez ovocných stromů
- řez keřů
- kácení
- hodnocení dřevin
- instalace bezpečnostních vazeb v koruně

ŘEZ OKRASNÝCH STROMŮ

Okrasné dřeviny vyžadují řez ze zdravotních i estetických důvodů. Provádí se od nejmladších jedinců až po staré úctyhodné velikány. Každý strom je jiný, proto vyžaduje specifický řez, který by se měl řídit základními pravidly. Podle časového hlediska i požadované funkce provádíme řezy:


- zakládací
- udržovací
- speciální
- likvidační

Řezy zakládací
Založení koruny stromu
Tento řez provádíme většinou při výsadbě, nebyla-li ve školce kvalitně zapěstovaná koruna. Jedná se o citlivý a velmi důležitý řez, kterým výrazně ovlivňujeme budoucí růst a vývoj stromů.

Výchovný řez
Provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny typické pro daný taxon a přizpůsobit jeho velikost funkčním požadavkům stanoviště.Řezy udržovací


Zdravotní řez
V současnosti nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Bezpečnostní řez
Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromů. je to řez levný a provádíme jej u stromů, kde není efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu.

Prosvětlovací řez
Cílem řezu je prosvětlit korunu, tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.

Přerostlé a staré stromy uvítají průklest, nebo zmlazení. Jedná se o rozsáhlejší řez, který obnoví vzhled i plodnost dřevin. Kácení, průklest a zmlazování provádíme nejen v podmínkách, které můžeme nazvat optimální, ale i v podmínkách obtížných, těžko dostupných – zejména se jedná o stromy rostlé v uzavřených dvorech, stromy, které mají korunu rozloženou nad domy, skleníky či dalšími stavbami. Tyto práce provádíme za použití tzv. horolezeckým způsobem.

012-jpg-tn

ŘEZ KEŘŮ

Když se keře úspěšně ujmou, mohou se docela dobře o sebe postarat samy. Pak tvoří listy, květy a plody, jak jim je vlastní, ne však vždy takovým způsobem, který bychom si v naší zahradě přáli. Rádi vidíme keř, který zůstává dlouhou dobu atraktivní a kvalitní. Abychom toho dosáhli, musíme o většinu keřů pečovat, usměrňovat jejich růst a musíme je pravidelně nebo občas řezat.

Start-gehf6lze-hs-b_745x380

solitérní keře – řez se provádí podobně jako u okrasných stromů. Důležitá je stavba kosterních větví a celkový habitus(tvar), který musíme respektovat při jakémkoliv řezu těchto keřů. V krajním případě lze citlivě použít zmlazovací řez.


zapojené keře – není podstatný tvar jednotlivých keřů, soustředíme se na zahuštěnost a tvar celé keřové skupiny. Pravidelně provádíme zmlazovací řez či postupný průklest.


živé ploty – specifické nároky vyplývají z požadavků na funkci a provoz „živé stěny“ (výška, místo, tvar apod.). Nezanedbatelné je i druhové složení, které ovlivňuje mimo jiné hloubku a četnost řezu.


popínavé dřeviny a ovocné keře – řez této kategorie je opět vysoce specifická činnost a odvíjí se především od druhových vlastností rostlin.

Box_tree

KÁCENÍ

Odborné kácení stromů


Kácíme stromy všech druhů a velikostí.

Nabízíme:


- běžné kácení stromů standardním kácením ze země s pádem stromu na zem
- speciální kácení stromů v mimořádně obtížných podmínkách s použitím horolezeckých technik a                                  vybavení

Běžné kácení stromů ze země

Kácení stromů ze země se používá, pokud jsou na kácení příznivé podmínky. V těchto případech se strom kácí ze země s nasměrováním padajícího kmene do míst, kde je dostatek prostoru. Toto standardní kácení ze země je levné, protože není potřeba žádné speciální vybavení. Většina případů kácení spadá do této kategorie.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Kácení stromů ve ztížených podmínkách vyžaduje zkušenost a dobrý odhad postupu prací. Často je požadováno bezpečné pokácení stromu v blízkosti budov či jiného objektu, kde nelze strom nechat volně padat na zem. Za těchto podmínek volíme některou z následujících metod:


- směrové kácení ze země s použitím zkušeností a speciálních pomůcek
- postupné odřezávání stromu odshora při použití vysokozdvižné plošiny, strom je odřezáván postupně                                  po menších kusech a tyto kusy se bezpečně spouští po laně dolů


Odstranění pařezů, odvoz odpadu

Po kácení stromů odstraníme zbylé pařezy buď odfrézováním speciální pařezovou frézou, která je schopna pařez zahloubit zhruba 10 cm pod zem, nebo pařez ze země vykopeme ručně. Lze také pařezy ponechat a ošetřit herbicidními přípravky proti novému obrůstání.

Odpad vzniklý kácením po sobě uklidíme, zajistíme odvoz kmene a větví včetně pilin. Nemusíte si zajišťovat další firmu na úklid.

                                        6666